Medisch adviesraad

28 juni 2017

Prof. Frank-Erik de Leeuw, MD, PhD – Neuroloog, Radboud Universitair Medisch Centrum

Dr. H.B. (Bart) van der Worp – Neuroloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Kisten Kolsteeg-Schröder – Logopedist