ANBI

4 juli 2016

Gift aftrekbaar

De stichting Bike4Brains heeft een ANBI status. Indien een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan onder andere een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

De naam: Stichting Bike4Brains

Het RSIN/fiscaal nummer: 853797006

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 1. De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 2. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 3. De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 4. De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 5. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 6. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 7. De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 8. De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 9. Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 10. De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 11. De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

In het kader van de transparantie publiceren we onderstaande gegevens:

Contactgegevens: zie hier

Doelstelling: zie hier

De bestuurssamenstelling: zie hier

Het beleidsplan: zie hier

Het beloningsbeleidzie hier

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten:
zie jaarverslag

Een financiële verantwoording: zie jaarrekening

ANBI status controleren: zie site belastingdienst